Privacyverklaring & Cookiebeleid

Deze privacyverklaring is opgesteld door ExamenGeslaagd, ingeschreven in het Handelsregister. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevensverwerking door ExamenGeslaagd. ExamenGeslaagd verwerkt persoonsgegevens via verwerking op onze website www.examengeslaagd.nl en onze e-mailadressen.
 

1. Definities

  • Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
  • Cookiebeleid: dit cookiebeleid.
  • Gebruiker: iedere gebruiker van de website.
  • Cliënt: personen die zich aanmelden / zijn aangemeld bij ExamenGeslaagd. (Volwassenen, verzorger(s) en/of kind, ouder(s) en/of kind, leerling en/of (medewerkers van een) school).
  • Website: www.examengeslaagd.nl
  • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 in werking zal treden

2. Algemeen

ExamenGeslaagd respecteert de privacy van haar gebruikers en cliënten en behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de AVG aan ons stelt.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken via onze website gaat u ermee akkoord dat ExamenGeslaagd uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten geleverd door ExamenGeslaagd.

3. Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door persoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U verstrekt ons uw persoonsgegevens door informatie over diensten aan te vragen, een aanmelding voor een dienst te doen, of door uw contactgegevens achter te laten op onze website.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ExamenGeslaagd verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst die tot stand komt door het invullen van het aanmeldingsformulier en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam van cliënt en/of aanmelder.
Adresgegevens van cliënt en/of aanmelder.
Geboortedatum cliënt en/of aanmelder.
Geboorteplaats cliënt en/of aanmelder.
Telefoonnummers cliënt en/of aanmelder.
E-mailadres cliënt en/of aanmelder.
Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding dan wel hulpvraag van de cliënt.
Bankrekeningnummer (IBAN).
Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen /geobserveerd.
IP-adres.
Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan ExamenGeslaagd.
Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.
Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de verantwoordelijk vestigingsmanager van ExamenGeslaagd de administratieve- en (indien van toepassing) medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de cliënt en/of aanmelder vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de begeleiding moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast de vestigingsmanager ook de studiebegeleiders en overige personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is toegang tot de persoonsgegevens.
Indien een cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende mentor van de leerling op de hoogte gebracht van de aan de leerling geboden ondersteuning en voortgang van de begeleiding. Dit gebeurt in alle gevallen pas na overleg met en toestemming van ouder(s) of verzorger(s).

 5. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

ExamenGeslaagd verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om contact op te kunnen nemen met cliënt (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst ter uitvoering van de door ons geleverde diensten huiswerkbegeleiding, bijles, (examen)training, coaching, etc.;
Voor het uitvoeren van onze verkoopadministratie;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om u te informeren over wijzigingen en aanvullingen in onze dienstverlening.
ExamenGeslaagd zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hierboven aangegeven.

6. Hoe lang bewaart ExamenGeslaagd persoonsgegevens?

ExamenGeslaagd bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen genoemd onder 5 te realiseren.
Cliëntgegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal twee jaar na het laatste moment waarop cliënt gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van ExamenGeslaagd.
Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

7. Persoonsgegevens  

Voor het uitvoeren van onze diensten worden persoonsgegevens van cliënt, aanmelder en/of betrokken derden opgevraagd door de betrokken medewerkers (vestigingsmanager en studiebegeleiders) van ExamenGeslaagd. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

8. Websites derden

Op de website kunt u naar websites van derden. Lector Studiebegeleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

9. Gegevens verstrekken aan derden

ExamenGeslaagd zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door ExamenGeslaagd voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). ExamenGeslaagd heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Eveneens kan ExamenGeslaagd op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

10. Geen commercieel gebruik van gegevens

ExamenGeslaagd stelt uw gegevens nimmer ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik.

11. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker zich wenden tot ExamenGeslaagd.

12. Cookies

De website van ExamenGeslaagd maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
Analyseren van het gebruik van onze website;
Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken;
Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door ExamenGeslaagd verzamelde gegevens gebruiken wij, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.
De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

13. In kaart brengen website bezoek

Op de website van ExamenGeslaagd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ExamenGeslaagd gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd.

14. Google Analytics

ExamenGeslaagd maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ExamenGeslaagd in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ExamenGeslaagd te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

15. Beveiligen

ExamenGeslaagd neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ExamenGeslaagd maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke digitale dossier. Deze gegevens zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. We werken met veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van uw gegevens. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
 

16. Wijziging van deze privacyverklaring

ExamenGeslaagd behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.